วารสารสำนักการกีฬา

Thai Journals Online (Thaijo)

เวชบันทึกศิริราช สรุปการบรรยายเรื่อง PDPA for Library พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานห้องสมุด17/06/2020 https://thaibest.info

วารสารกีฬา

General Announcement: การปรับเปลี่ยน Format ของบทความกำหนดการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ Thaijo

คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 1914/06/2020 หอสมุด ม.เกษตร จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing”26/05/2020 วันพืชมงคล11/05/2020 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/256308/05/2020 ไทยไภษัชยนิพนธ์02/05/2020

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เยี่ยมชมสำนักหอสมุดฯ

Previous : วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Next : วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไทยไภษัชยนิพนธ์ แพทยสารทหารอากาศ เวชสารแพทย์ทหารบก

  • Copyright © 2020.
  • 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  • General Announcement: การปรับเปลี่ยน format ของบทความกำหนดการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO
  • 2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  • สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย(สวกกท).

ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รีวิว / บทแนะนำการจัดการความรู้ (KM)

บริการบริการบุคคลทั่วไป สำนักทรัพยากรสารสนเทศคู่มือห้องสมุด ภาพกิจกรรม/Gallery ห้องสมุด รายงานประจำปี

loginเข้าสู่ระบบสมาชิก วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ: TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. )

Workshop “การสร้างสื่อและสารในยุคดิจิทัล” 2019 ดิจิทัลครองเมือง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562 เกี่ยวกับสำนักฯมารวย@สยามห้องสมุดมารวย@ม.สยามทรัพยากรฯ มารวย ร้านกาแฟมารวย @ม.สยาม ห้องสมุด ร.พ.พระนั่งเกล้า@โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า

สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ: Journal of Sports Science and Health Journal of Sports Science and HealthTCITCI กลุ่มที่ 2วารสารวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนะนำวารสาร

แพทยสารทหารอากาศ01/05/2020 เวชสารแพทย์ทหารบก30/04/2020

วารสารกีฬา

Total Page Visits: 144 - Today Page Visits: 1